Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

03:27 PM 24/06/2016 Lượt xem: 17068 In bài viết

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch sẽ được thực hiện trên địa bàn 73 xã của 10 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn I: từ năm 2015 đến năm 2020.

Các hoạt động cụ thể của Đề án bao gồm: Khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện Đề án với các hoạt động chủ yếu là tổ chức tập huấn, hướng dẫn điều tra, tổng hợp thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, vận động xoá bỏ những hủ tục lạc hậu và ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chú trọng những địa bàn, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền (tiếng Việt, tiếng dân tộc) liên quan về hôn nhân, gia đình và ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm đối với địa bàn xã có đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong 5 năm là: 10.244 triệu đồng,  từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

Thùy Dung (http://quangnam.gov.vn/)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: