Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

03:26 PM 24/06/2016 Lượt xem: 37615 In bài viết

Đ/c Bùi Đức Chánh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo đã nêu rõ trong kế hoạch năm 2016, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào theo các tiêu chí: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh, đoàn kết xây dựng đạo đức lối sống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh-an toàn, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa. Về công tác gia đình, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến gia đình, tổ chức câu lạc bộ can thiệp phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc phòng chống bạo lực gia đình; tuyên tuyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh,…

Tham gia Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Chánh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã nêuthực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, theo đó, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại ở các huyện miền núi và các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng của tỉnh. Theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phới hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để tổ chức thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”. Để triển khai thực hiện đề án này trong kế hoạch năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh sẽ chủ trì, tổ chức phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhận thức và nhu cầu về thông tin liên quan đến các Luật, Pháp lệnh có liên quan như Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

3. Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác truyền thông đến đối tượng được chuẩn xác, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

4. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiêm để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên tham gia thực hiện Đề án;

5. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 trong năm 2016 và đề ra các giải pháp phù hợp cho những năm tiếp theo./.

Thu Thủy (quangngai.gov.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: