Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020"

03:27 PM 24/06/2016 Lượt xem: 3265 In bài viết

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện đề án được tiến hành trên địa bàn 05 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy và Đoan Hùng. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số; nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số; phụ huynh, học sinh các trường phổ thông, trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú vùng dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức xã, thôn bản và người có uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số; và các đối tượng liên quan khác.

Kế hoạch cũng đề ra các hoạt động cụ thể như: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liệu liên quan về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về hôn nhân và gia đình; xây dựng triển khai thực hiện mô hình điểm đối với địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án; hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

 

Phương Thảo (phutho.gov.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: